3D animace a vizualizace jako moderní nástroj pro prezentaci dopravních staveb

Dopravní stavby

Představují někdy střet zájmů několika zainteresovaných skupin.

Ať už je to investor, patřičná ministerstva, místní či krajská samospráva, různé neziskové organizace spojené s ochranou přírody nebo obyvatelé dotčeného území, je nutné předložit a posoudit všechny argumenty pro a proti takové stavbě. Nepřehledné výkresy můžeme dnes nahradit věrnými simulacemi, které dokážou zamýšlenou stavbu zobrazit ve formě videa nebo 3D animace a představit tak benefity navrhovaného řešení již v jejím zárodku.

Fáze přípravy stavby

Příprava každé dopravní stavby je záležitostí několika let

Fáze studie

s ukázkami několika variant s umístěním stavby, jejímž cílem je vybrat tu nejvýhodnější.

Příprava stavby

Tato fáze stavby je k posouzení jejího vlivu na životní prostředí.

Záměr projektu

jedna z rozhodujících fází přípravy, kde se posuzuje ekonomická efektivnost stavby.

Projektová dokumentace

Fáze dokumentace pak řeší umístění a detailní provedení jednotlivých staveb.

Každá fáze přípravy stavby se dotýká širokého spektra zájmových skupin a organizací. Vždy se jedná o časově náročné posuzování staveb bez možnosti shlédnutí jejich umístění v daném prostoru. 3D animace, vizualizace či video kompozice však dokážou nabídnout realistickou simulaci hotové stavby zasazené přímo v krajině či městské zástavbě.

Tím se pohled na zamýšlenou stavbu, obvykle prezentovanou v málo srozumitelných projektových situacích, stává jasnějším. 3D zpracování takové stavby je navíc vedle technické dokumentace ideálním prostředkem pro případné řešení koncepčních nesrovnalostí či dodatečných předpokladů, které animace odkrývá.

Animace připravovaných staveb

jsou bezesporu prezentačním nástrojem budoucnosti.

Už nyní má převážná část laické i odborné veřejnosti přístup k moderním technologiím. Oproti běžnému postupu lze prostřednictvím 3D prezentace stavbu snadno představit veřejnosti mnoha způsoby a celý projekt tak při aktivně vedeném PR medializovat v nadčasovém horizontu.

Obyvatelé dotčeného území mají šanci projekt spatřit mnoho měsíců před uvedením do provozu nebo dokonce ještě před zahájením jeho přípravy, a díky tomu zabránit vzniku dalších pochybností.

Moderní pojetí prezentace staveb

formou věrné animace je zrychlující nástroj při dalším projednávání

Ať už je to podpora financování z operačních programů, meziresortní či veřejné projednávání, majetkoprávní a územní řízení či komunikace mezi investorem, projektantem a zhotovitelem.

Význam dopravních staveb je vzhledem k životnímu prostředí, rozvoji regionů, ekonomickému růstu státu a zvyšující se intenzitě dopravy zřejmý. Náklady na dopravní stavby představují významnou položku státního rozpočtu. 
Do budoucna tomu nebude jinak, spíše bude nutné tuto položku navyšovat.

Naší prioritou je

Vaše spokojenost a kvalitně odvedená práce

Ambicí nejmodernějších komunikačních nástrojů, mezi které patří i 3D prezentace dopravních staveb, je přípravu staveb zjednodušit, urychlit a zefektivnit.

Díky těmto faktorům je nanejvýš pravděpodobné, že ve výsledku dojde ke snížení nákladů na přípravu dopravních staveb a zrychlení celého procesu.

Benefity
v bodech

Zjednodušení a urychlení projednávání stavby.
Nahrazení nepřehledných výkresů reálnou 3D animací nebo video kompozicí.
Věrné zasazení stavby do reálného prostředí.
Včasné řešení koncepčních nesrovnalostí.
Snížení celkových nákladů na přípravu stavby.
Srozumitelné představení stavby především laické veřejnosti.
Efektivní a atraktivní medializace projektu.
Prezentace stavby napříč komunikačními kanály.

Naše reference

Prohlédněte si galerii našich prací

Máte zájem o naši práci?

Vyplňte email, napište nám zprávu a my se vám ozveme.

Stáhnout